ᓄᓇᐅᑉ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖓ

ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ ᓄᑮᓪᓗ ᑳᑕᑰᔨ 1 ᓄᓇᖏᓐᓂ

ᓄᓇᒥᒃ ᑎᒍᒥᐊᕐᑏᑦ ᐃᓗᐃᒃᑲᐅᓕᖓᑦᓱᑎᒃ, ᓇᒻᒥᓂᖃᓪᓚᕆᒃᑯᑦ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑳᑕᑰᔨ 1 ᓄᓇᖏᓐᓂᒃ, ᐱᕙᓪᓕᖁᑎᑖᖑᔪᓂᒃ ᐃᓚᐅᔪᖁᑎᒥᓄᑦ.

ᑌᒣᒻᒪᑦ ᓄᓇᒥᒃ ᑎᒍᒥᐊᕐᑏᑦ ᓇᒻᒥᓂᖃᓪᓚᕆᑦᑑᒐᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᑎᓯᒍᓐᓇᑐᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᓄᓇᖃᕐᕕᐅᓂᖓᓄᓪᓗ ᑳᑕᑰᔨ 1 ᓄᓀᑦ (ᓄᓇᒥᒃ ᐊᑦᑕᑐᕐᓂᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᓕᐅᕐᓯᒪᓂᒃᑯᑦ, ᓄᓇᖃᕐᕕᐅᓚᖓᔪᒥᓪᓗ ᐊᖏᕈᑎᖃᕐᓯᒪᓂᒃᑯᑦ, ᐊᓯᖏᑎᒍᓪᓗ)

ᐊᑐᐊᕐᓯᒋᐊᓪᓛᕆᑦ

ᔦᒻᔅ ᐯ ᑯᐯᑉ ᑕᕐᕋᖓᑕᓗ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓃᑦᑐᑦ ᓄᓇᐅᓪᓗ ᐃᓂᓪᓚᑕᐅᓯᒪᒍᑎᖓᑕ ᐱᖁᔭᖓᓃᑦᑐᑦ ᒪᓕᒉᑦ ᐃᑉᐱᒋᓗᒋᑦ, ᓄᓇᒥᒃ ᑎᒍᒥᐊᕐᑏᑦ ᐃᒣᒍᓐᓇᑐᑦ:

  • ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᑎᓯᒍᓐᓇᑐᑦ ᑳᑕᑰᔨ 1 ᓄᓇᖏᓐᓂ ᐊᑦᑕᑐᕐᑎᓯᓂᒃᑯᑦ ᓄᓇᖃᕐᑎᓯᓂᒃᑯᓗ ᐃᓄᑑᓈᕐᑎᑐᓂᒃ, ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᒪᕆᓐᓂᒃ, ᑎᒥᐅᔪᓂᒃ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᑲᕙᒣᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑕᓐᓂᐅᓯᒪᑐᐊᕐᐸᑕ ᓄᓇᒥᒃ ᑳᑕᑰᔨ 1-ᒦᑦᑐᒥᒃ ᐊᑐᕈᒪᓗᑎᒃ;

  • ᐊᖏᖃᑎᒌᒐᓱᐊᕈᑎᖃᕐᕈᓐᓇᑐᑦ, ᑎᒍᓯᔨᐅᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓗᑎᓪᓗ ᐊᑭᓕᕐᑐᐃᒍᑎᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᒥᒃ ᐊᑦᑕᑐᓕᕇᕐᑐᓄᑦ ᓯᕗᓂᕐᒥᓗ ᐊᑦᑕᑐᕈᒪᒐᔭᕐᑐᕕᓂᐅᔪᓄᑦ;

  • ᐊᒍᑐᐃᒍᓐᓇᑐᑦ ᓄᓇᓂᒃ ᐊᑐᕐᑕᐅᔪᑦᓴᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᐱᒍᑦᔨᔨᐅᔪᓄᑦ ᐅᑦᑑᑎᒋᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᓐᓄᑦ, ᐋᓐᓂᐊᕕᓐᓄᑦ, ᐃᑯᒪᐅᑎᓕᐅᕐᕕᓄᑦ, ᐳᓖᓰᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᖏᓐᓄᑦ ᓴᕐᕿᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑲᕙᒪᒧᑦ ᑲᕙᒣᓪᓗᓃᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᖁᑎᖏᓐᓄᑦ, ᐊᕿᖃᕐᑎᓗᒋᑦ $1.00-ᒥᒃ;

  • ᐊᖏᖃᑎᒌᒐᓱᐊᕈᑎᖃᕐᕈᓐᓇᑐᑦ ᐊᑭᓕᕐᑐᑕᐅᒍᑎᑦᓴᒥᓂᒃ ᑳᑕᑰᔨ 1 ᓄᓇᖓ ᐊᑐᕐᑕᐅᓚᖓᑉᐸᑦ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕈᒪᔪᓄ, ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑐᐊᐸᔮᕐᑕᕖᑦ;

  • ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᑲᕙᒫᐱᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᐊᑐᓂ ᑎᓕᔭᐅᒪᐅᑎᒥᑎᒍᑦ, ᐅᑦᑐᑏᒋᓗᒍ ᓇᓗᓀᕐᓯᖃᑎᒋᒐᓱᐊᕐᓗᒋᑦ ᓄᓇᐅᑉ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᓪᓗ ᐸᕐᓇᓯᒪᐅᑎᒻᒪᕆᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ, ᓴᕐᕿᑎᕆᖃᑎᐅᓗᑎᒃ ᓄᓇᐅᑉ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖓᓄᓕᖓᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᔨᐊᐱᓐᓂᒃ, ᐊᒡᒍᑐᐃᖃᑎᐅᓗᑎᓪᓗ ᓄᓇᓂᒃ ᐊᑕᑐᕐᑕᐅᒍᒪᔪᓂᒃ ᓴᓇᕕᐅᒍᒪᔪᓂᓪᓘᓃᑦ.

ᑕᒪᓐᓇ ᓇᒻᒥᓂᖃᕐᓂᕋᕐᑕᐅᒍᑎᖓ ᓄᓇᐅᑉ ᖄᖓᓃᑦᑐᓄᑭᓯᐊᓂ ᐃᓕᖓᔪᖅ.

ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ ᓄᑮᓪᓗ ᑳᑕᑰᔨ 2 ᓄᓇᖏᓐᓂ

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᒥᒃ ᑎᒍᒥᐊᕐᑏᑦ ᓇᒻᒥᓂᖃᖕᖏᑐᑦ ᑳᑕᑰᔨ 2 ᓄᓇᖏᓐᓂᒃ. ᑯᐯᑉ ᑲᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᓄᓇᓂᒃ ᓇᒻᒥᓂᓖᑦ.

ᑳᑕᑰᔨ 2 (3-ᓗ) ᓄᓇᖏᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᑎᓯᖕᖏᑐᑦ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᓂᖓᓂᒃ ᖁᓪᓕᓴᔦᑦ ᑖᒃᑯᓇᓂ ᓄᓇᓂ ᑳᑕᑰᔨ 1-ᒥᓕ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᓪᓚᕆᒻᒪᑕ. ᑭᓯᐊᓂ, ᔦᒻᔅ ᐯ ᑯᐯᑉ ᑕᕐᕋᖓᑕᓗ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖓ ᓄᓇᐅᓪᓗ ᐃᓂᓪᓚᑕᐅᓯᒪᒍᑎᖓ ᐅᖃᕐᓯᒪᑦᓯᐊᑐᖅ ᖁᓪᓕᓴᔭᐅᑉ ᐊᑐᕐᑕᐅᒍᓐᓇᓂᕆᔭᖓᓂᒃ ᓴᓇᖕᖑᐊᒐᓕᐅᕈᑎᑦᓴᐅᓗᓂ ᑕᒣᓐᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᒧᑦ ᐃᓚᐅᔪᓄᑦ, ᓄᓇᒥᒃ ᑎᒍᒥᐊᕐᑎᑯᓐᓄ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑯᐊᐸᖏᓐᓄᑦ.

ᓄᓇᐅᑉ ᖄᖓᓂ ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ, ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕋᑦᓴᔭᓄᑦ ᓄᓇᐅᑉ ᐊᑖᓂᑦᑐᓄᓪᓗ ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ ᑳᑕᑰᔨ 2 ᓄᓇᖏᓐᓂ ᑯᐯᑉ ᑲᕙᒪᖓᑕ ᐊᐅᓚᓪᓚᕆᑦᑕᖏᑦ, ᑖᓐᓇᓗ ᑲᕙᒪᒃ ᐊᖏᕈᓐᓇᓱᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᐅᑎᐅᔪᓂᒃ, ᓲᓱᒋᔭᖃᑦᓯᐊᕋᓗᐊᕐᓗᓂ ᖃᓄᐃᓕᖓᐅᑎᐅᒋᐊᖕᖓᖁᔭᐅᔪᓂᒃ:

  • ᑐᑭᓯᓂᐊᕐᕕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓱᕐᕋᑕᐅᓚᖓᔪᑦ ᓄᓇᒥᒃ ᑎᒍᒥᐊᕐᑏᑦ
  • ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᓱᕐᕋᑕᐅᓚᖓᔪᑦ ᓄᓇᒥᒃ ᑎᒍᒥᐊᕐᑏᑦ
  • ᑕᐅᕐᓯᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᑳᑕᑰᔨ 2 ᓄᓀᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᓚᖓᔪᑦ.

ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ ᓄᑮᓪᓗ ᑳᑕᑰᔨ 3 ᓄᓇᖏᓐᓂ

ᑳᑕᑰᔨ 3 ᓄᓀᑦ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᑯᐯᑉ ᑲᕙᒪᖓᓄᑦ. ᑖᓐᓇ ᑲᕙᒪᒃ ᐊᖏᕈᓐᓇᑐᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᐅᑎᐅᔪᓂᒃ ᑐᑭᓯᓂᐊᕐᕕᖃᖕᖏᒪᕆᓪᓗᓂ ᓄᓇᒥᒃ ᑎᒍᒥᐊᕐᑎᓂᒃ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥᓪᓗ ᖃᓂᑕᕆᔭᐅᔪᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᐅᒍᒪᔪᒧᑦ.

ᑳᑕᑰᔨ 3 ᓄᓀᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑑᒐᓗᐊᓄᓪᓗ, ᐅᒪᔪᕐᓯᐅᕕᐅᒍᓐᓇᓱᑎᒃ ᐃᖃᓗᑦᓯᐅᕕᐅᒍᓐᓇᓱᑎᒃ ᑕᒪᖏᓐᓄᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᓭᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ